Informacja o ochronie prawnej prezentowanych zabytków - Wzgórze Lecha

Na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku (M.P.1994.50.416 z dnia 16 września 1994 roku) Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha została uznana za pomnik historii w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 t.j. z dnia 28 listopada 2017 roku). Opiekę nad Katedrą sprawuje Archidiecezja Gnieźnieńska. Stosownie do treści art. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa określa przedmiot, zakres i formę ochrony zabytków i opieki nad nimi, a także zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków. W myśl przepisów wskazanej ustawy, opieka nad Katedrą i jej zabytkami spoczywa na Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Archidiecezja Gnieźnieńska chroni także przedstawienia przysługujących jej zabytków na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Informujemy również, że wizerunki wielu prezentowanych zabytków zostały dodatkowo zarejestrowane jako graficzny znak towarowy przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, Archidiecezji Gnieźnieńskiej jako podmiotowi uprawnionemu do graficznego znaku towarowego przysługuje prawo do wyłącznego używania ich wizerunku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego, komercyjne wykorzystanie wizerunków prezentowanych zabytków wymaga pisemnej zgody Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Back to top