Renowacja i konserwacja Katedry - Wzgórze Lecha

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Tytuł projektu:
„Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski”

Celem głównym projektu „Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski” będzie ochrona oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także podjęcie działań ułatwiających dostęp do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich w Katedrze Gnieźnieńskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha, w tym prac przy zabytkach nieruchomych we wnętrzu Katedry oraz zabytkach ruchomych pięciu kaplic Katedry.

Cele pośrednie projektu, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia ww. celu głównego są następujące:

01Tprzeprowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania degradacji Katedry oraz zabytków ruchomych stanowiących jej wyposażenie poprzez realizację prac konserwatorsko-rewitalizacyjnych,

02zwiększenie dostępności do dorobków kultury dla turystów – przekazanie na wystawę eksponatów do tej pory niedostępnych dla zwiedzających (realizacja celu możliwa dzięki dostosowaniu przestrzeni wystawowej poprzez zakup gablot i stanowisk multimedialnych oraz udostępnienie nowej, dotychczas niedostępnej dla turystów, przestrzeni)

03zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych (realizacja celu możliwa dzięki dostosowaniu przestrzeni wystawowej poprzez zakup tabliczek opisowych w alfabecie Braille’a, tylogfrafik, dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących / niesłyszących / niedosłyszących audioprzewodników),

04wzmocnienie funkcji edukacyjnej Katedry Gnieźnieńskiej poprzez opracowanie lekcji historii w ramach działań kulturalno-edukacyjnych,

05wzmocnienie funkcji kulturotwórczej i społecznej Katedry Gnieźnieńskiej poprzez rozszerzenie o nowe elementy oferty kulturalnej obejmującej m.in. coroczne konferencje naukowe dotyczące historii Polski, historii kościoła i historii sztuki sakralnej, cykliczne wydarzenia kulturalne związane z biskupami gnieźnieńskimi, aktywne włączenie się w obchody Koronacji Królewskiej,

06budowa spójnego wizerunku Gniezna i Archidiecezji Gnieźnieńskiej, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,

07zwiększanie konkurencyjności regionu pod względem turystycznym i społecznym.


Całkowita wartość projektu: 12 570 835,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 10 685 210,09 zł.

Back to top